Περιβαλλοντικό σχέδιο

Οι «γεωργία και οι γεωργικές μηχανές» είναι οι άξονες της διαχείρισης της παγκόσμιας κληρονομιάς και συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης κοινωνίας μέσω δραστηριοτήτων για την εναρμόνιση της φύσης, της κοινωνίας και των επιχειρηματικών μονάδων.

 

Βασική περιβαλλοντική πολιτική

 

– Διατήρηση του συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος και της λειτουργικής του εφαρμογής.

– Μείωση των στοιχείων των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και προϊόντων που μπορεί να επηρεάζουν το περιβάλλον.

– Συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς κανονισμούς και πρότυπα.

– Περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Κατευθυντήριες γραμμές περιβαλλοντικής διαγωγής, ISEKI Ιαπωνίας

 

  1. Αναπτυξιακές δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον

– Ανακύκλωση και μείωση θορύβου, κραδασμών, κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών αερίων και ουσιών που επηρεάζουν το περιβάλλον

 

  1. Κατασκευαστικές δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον

– Πρόληψη ρύπανσης (αέρα, νερού, θορύβου και κραδασμών), εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων

 

  1. Δραστηριότητες γραφείου λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον

– Εξοικονόμηση ενέργειας και εξοικονόμηση πόρων

 

  1. Διανομή και εφοδιασμός σχετικά με το περιβάλλον

– Βελτίωση του συστήματος μεταφοράς (υλικά συσκευασίας, αποτελεσματική μεταφορά), διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων

 

  1. Ανάπτυξη της βιοποικιλότητας

– Πρωτοβουλία για δενδροφύτευση